Czym jest sekurytyzacja i windykacja

  • Sekurytyzacja najprościej mówiąc jest to po prostu proces przerabiania nietypowych aktywów na standaryzowane papiery wartościowe. Papiery te mogą być nabywane oczywiście przez odpowiednich inwestorów instytucjonalnych. Sekurytyzacja powstała głównie po to, aby istniała możliwość zamienienia bardzo trudnych wierzytelności na papiery wartościowe, które są zdecydowanie bardziej interesujące dla różnych inwestorów.Aby prawidłowo przeprowadzić proces sekurytyzacji muszą być spełnione trzy główne elementy. Po pierwsze musi być organizator, którym najczęściej jest bank inwestycyjny, albo inna instytucja finansowa. Drugi wymagany element to oczywiście inwestor, który z kolei jest zainteresowany kupnem papierów wartościowych. Ostatnim elementem są aktywa, które są prawem do pewnego strumienia płatności w przyszłości.
    Sekurytyzacja po raz pierwszy pojawiła się w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie lat 70-tych XX wieku. Na samym początku sekurytyzacji poddawano jedynie wierzytelności, które były zabezpieczone hipoteką. W Europie transakcje sekurytyzacyjne zdobyły największą popularność w latach 80-tych. Początkowo dotyczyły wyłącznie wierzytelności zabezpieczonych hipoteką oraz kredytów konsumpcyjnych.
  • Windykacja z kolei są to wszystkie działania, które zmierzają do odzyskania należności od dłużników. Należy zaznaczyć, że windykacja dotyczy wyłącznie należności wymagalnych, czyli tych wobec których minął już termin płatności. Przedmiotem windykacji mogą być zarówno należności pieniężne oraz należności niepieniężne.Windykacja to wszystkie działania (proces) zmierzające do odzyskania należności od dłużnika. Windykacja dotyczy należności wymagalnych, tzn. wobec których minął termin płatności.
    Windykacja sądowa przeprowadzana jest przeważnie w sytuacji, kiedy zawiodą polubowne sposoby odzyskania wierzytelności od dłużników. Firmy windykacyjne w Polsce mogą odzyskiwać należności zarówno na drodze sądowej, jak i również na drodze egzekucji komorniczej, która niestety jest coraz częściej stosowana w naszym kraju.