detektyw Katowice

Podstawy prawne regulujące działania detektywów.

Usługi detektywistyczne – detektyw, co warunkuje zakres ich zadań?
W 2001 roku uchwalona została ustawa o usługach detektywistycznych. Jest ona stosunkowo nowym aktem prawnym. Ustawa wprowadza i zarazem definiuje podstawowe terminy, które ściśle związane są ze świadczeniami usług detektywistycznych tj. czynności, określenie ściśle pojęcia detektywa, oraz to co należy do zakresu działań.

Detektyw Katowice

Na początku lat 90-stych nastała moda na wykonywanie zawodu – detektyw Katowice. Na dzień dzisiejszy istnieje mnóstwo firm, agencji które oferują nam szeroki wachlarz usług. Takimi usługami są np. poszukiwanie osób zaginionych, zdobywaniedetektyw Katowice istotnych informacji na rzecz postępowań sądowych. Uczestniczą w sprawach zarówno rodzinnych jak i gospodarczych. Takie działania są wykonywane zarówno szybko jak i skutecznie.
Natomiast jeśli opisać te czynności szczegółowo oraz zgodnie z art. 2 Ustawy o usługach detektywistycznych z dnia 06.07.2001r. należy wymienić podstawowe pojęcia:
– działalność gospodarcza w zakresie usług detektywistycznych jest to czynność, która polega na uzyskaniu, przetwarzaniu oraz przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, które realizowane są na podstawie umowy zawartej z konkretnym zleceniodawcą, w formach i w zakresie niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych , które warunkują odrębne przepisy, w szczególności:
1. w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,
2. w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:
wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,
bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,
3. sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,
4. poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,
5. poszukiwanie mienia,
6. zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.